Desde: 
 
A: 
 
Data de sortida:
Data de tornada: 
Moneda:
Adults:
Nens:
Nens petits:
CERCA

Avís legal

Aquest avís i informació legals (d'ara endavant "Avís legal") regula l'ús del servei web www.VolsBarats.cat del què n'és titular Vuelos Baratos Ltd. (d'ara endavant Vols Barats), companyia enregistrada al registre mercantil d'Irlanda del Nord amb el número NI049515, amb domicili social a 5 - 6 Magazine Street, Derry City, BT48 6HJ.

L'utilització del web www.VolsBarats.cat, així com els serveis que hi ofereix Vols Barats són, en principi de caràcter gratuit, i sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar segons aquestes Condicions generals d'ús que regulen particularment qualsevol dels serveis inclosos oferits per Vols Barats.

Pel mer ús del Portal de Vols Barats l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves d'aquestes condicions generals.

L'usuari s'obliga a no utilitzar el web ni els servicios que hi ofereix Vols Barats per a la realització d'activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions generals. S'obliga així mateix a no realitzar a través dels serveis, activitats publicitàries o d'explotació comercial i a no remetre missatges emprant una identitat falsa, així com a no ocultar de cap manera l'origen del missatge.

Vols Barats actúa exclusivament com responsable del lloc web site proveïdor d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els usuaris podrien enviar o publicar, essent l'usuari l'únic responsable de la seva veracitat i licitud.
La informació oferta en aquesta web és indicativa. Som especialment curosos en reunir i exposar la informació contingua en aquest web, i intentem asegurar-nos que els preus i la informació que s'hi publiquen siguin el més exactes i actuals possibles. No obstant això, la informació presentada a la nostra web no constitueix una assessorament professional i no garantim l'exactitud de la informació presentada a la pàgina web. Vols Barats no acceptarà cap responsabilitat per les accions o decisions plantejades des de l'ús d'aquesta informació. Aquest web conté nombrosos enllaços a altres pàgines web operades per tercers. No controlem aquestes pàgines ni en som responsables. Per tant, no incorrerem en cap responsabilitat respecta al seu contingut.
L'ususari s'obliga a respectar les restriccions d'ús dels web avis i dels serveis ofertats per El usuario se obliga a respetar las restricciones de uso de los web avis y dels serveis Vols Barats a cada moment.

Vols Barats no serà responsable de les falles que es podrien produir en les comunicacions, inclòs l'esborrament, la transmissió incompleta o els retards en la tramesa, i tampoc es compromet a que la xarxa de transmissió sigui operativa en tot moment. Tampoco responderà Vols Barats en cas que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o el utilitzi per a la transmissió de virus informàtics. En cap cas Vols Barats es farà responsable de qualsevol dany (incloent, sense límit, les dades per la pèrdua de beneficis, la interrupció del negoci o la pèrdua d'informació) resultant de les circumstàncies prèviament indicades.

Vols Barats ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de dades personals subministrades per l'usuari. Malgrat això, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemas de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.
Vols Barats no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb l'utilització del web www.VolsBarats.cat o dels serveis que s'hi oferten, ni tampoc la seva veracitat o exactitut. Vols Barats no controla l'utilització que els usuaris facin del web www.VolsBarats.cat, ni garanteix que ho facin conforme a aquestes Condicions generals.

Vols Barats no controla ni garanteix l'abscència de virus informàtics als serveis proporcionats per tercers a través del web www.VolsBarats.cat que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Els dispositius d'enllaç que el web posa a la disposició dels usuaris tenen l'única finalitat de facilitar-los la cerca de la informació disponible a Internet.

Vols Barats podrà interrompre el servei del web www.VolsBarats.cat que està essent utilitzat per l'usuari i resoldre immediatament la relació amb l'usuari si detecta que usa aquesta web o qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen que pugui considerar que són contraris a aquestes Condicions generals.

Vols Barats es reserva el dret de deixar de proveïr qualsevol dels serveis oferits. Es reserva també el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i les condicions del web www.VolsBarats.cat, així com els serveis ofertats i les condiciones requerides per a la seva utilització.

El web y tot el seu contingut, conegut com "Propietat intelectual" estan protegits pel copyright, la marca registrada i altres lleis. La Propietat intelectual pertany als propietaris així acreditats. Per a fornir-se d'informació per la Web, els seus propietaris no concedeixen cap llicència, patent o cap altre dret de propietat intelectual. Tot el material exposat en aquesta web és únicament per ús personal. Està estrictament prohibit copiar, modificar, reproduir o distribuir aquest material sense permís dels propietaris del web.
Vols Barats podrà, en qualsevol moment, modificar aquestes Condicions generals o introduir noves condicions d'ús del web i/o dels serveis que s'hi oferten, inclosa la cessació de la gratuitat. Aquestes modificacions només seran d'aplicació a partir de la seva entrada en vigor.